Karatanova Tours  is m.i.v. 1  februari 2017 deelnemer aan Garantiefonds GGTO onder deelnemernummer 1442

 

Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis.

Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.


 

Algemene Voorwaarden Karatanova Tours

(update: 08.02.2017)

 

Artikel 1 – Reisovereenkomst

 

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Karatanova Tours door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van online aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. De bevestiging van de definitief geboekte reis wordt per post door Karatanova Tours via een reisovereenkomst toegezonden. De bevestiging wordt vermeld onder ‘Reisovereenkomst/ factuur.

 

1.2 Het aanbod van Karatanova Tours is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

 

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Karatanova Tours. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisatie niet. Karatanova Tours draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

 

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen. Elke verlangde afwijking van of toevoeging aan de door Karatanova Tours aangeboden reis behoeft de schriftelijke instemming van Karatanova Tours. De door Karatanova Tours gemaakte extra kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten en bijkomende boekingskosten, worden in rekening gebracht.

 

1.5 Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden.

 

1.6 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Karatanova Tours is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

 

1.7 Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

 

1.8 Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt met betrekking tot door Karatanova Tours te leveren diensten zoals b.v. ligging hotelkamer, zitplaats in vliegtuig e.d., zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

 

1.9 Indien bepaalde voorwaarden (b.v. dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. Karatanova Tours moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd.

 

1.10 De Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer feitelijk verricht maken onderdeel uit van de reisovereenkomst die u met Karatanova Tours gesloten heeft. Karatanova Tours vliegt met verschillenden luchtvaartmaatschappijen. De Algemene Vervoersvoorwaarden van deze luchtvaartmaatschappijen zijn beschikbaar op de site van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Karatanova Tours dan gaat u tevens akkoord met deze vervoersvoorwaarden.

 

Artikel 2 – Betaling

 

2.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale reissom met een minimum van € 100,- per persoon te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Karatanova Tours dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de eventueel afgenomen annuleringsverzekering en de reisverzekering te worden voldaan.

 

2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

 

2.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van Karatanova Tours. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, kan leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Karatanova Tours. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten.

 

Artikel 3 – Reissom

 

3.1 De gepubliceerde reissom in euro’s geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen.

 

3.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze Karatanova Tours bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. Karatanova Tours behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Karatanova Tours zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

 

3.3 Indien Karatanova Tours na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Karatanova Tours gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 4 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

 

4.1 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door Karatanova Tours verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.

 

4.2 Karatanova Tours is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

 

4.3 De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerecht vaardige redenen moet worden overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan Karatanova Tours te melden.

 

4.4 Karatanova Tours is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

Artikel 5 – Wijziging door de reiziger

 

5.1 Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, de wijziging worden aangebracht.

 

5.2 De wijzigingskosten bedragen € 20,- per wijziging plus de eventuele communicatiekosten als bedoeld in artikel 1.4 van deze voorwaarden.

 

Artikel 6 – Annulering door de reiziger

 

6.1 De reisovereenkomst kan alleen via e-mail of per aangetekende brief worden geannuleerd, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum op het verzendbewijs als annuleringsdatum geldt. De annulering is definitief na bevestiging door Karatanova Tours.

 

6.2 Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:

 

  1. bij annulering tot 5 dagen na de boeking kosteloos;
  2. bij annulering tot 42 dagen voor vertrek de aanbetaling: dit is 20% van de reissom;
  3. bij annulering van 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
  4. bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
  5. bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

 

6.3 De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

 

 Artikel 7 – Opzegging door Karatanova Tours

 

7.1 Karatanova Tours kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging Karatanova Tours kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is Karatanova Tours verplicht die schade te vergoeden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Karatanova Tours aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

 

7.2 De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

 

7.3 Karatanova Tours zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte brengen.

 

7.4 Karatanova Tours heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

 

  1. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

 

  1. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

7.5 Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 8 – Wijziging door Karatanova Tours

 

8.1 De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden van de reizen die Karatanova Tours aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Karatanova Tours is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. Karatanova Tours verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

 

8.2 Karatanova Tours heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie(van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Karatanova Tours binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

 

8.3 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt Karatanova Tours ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

 

8.4 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt Karatanova Tours de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.

 

8.5 Als een wijziging Karatanova Tours kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is Karatanova Tours verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Karatanova Tours

 

9.1 Karatanova Tours is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der techniek, en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reizen van Karatanova Tours meebrengen.

 

9.2 Karatanova Tours is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 

  1. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

 

  1. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.

 

  1. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Karatanova Tours en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Karatanova Tours kunnen worden toegerekend.

 

9.3 Karatanova Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

 

9.4 Voor zover Karatanova Tours aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in de overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

 

9.5 Indien Karatanova Tours jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

 

9.6 De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

 

9.7 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Karatanova Tours voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom.

 

Artikel 10 – Verplichtingen van de reiziger

 

10.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Karatanova Tours c.q. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 

10.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Karatanova Tours c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

 

10.3 De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Karatanova Tours of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

 

10.4 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering.

 

Artikel 11 – Klachten

 

11.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Karatanova Tours en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

 

11.2 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk twee maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank van Den Haag.

 

11.3 Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse rechtssysteem van toepassing.